Πηγές διάθεσης ελεύθερων δεδομένων

Ελεύθερα δεδομένα υψομέτρου

Ο ιαπωνικός ιστοχώρος ASTER GDEM παρέχει σε όλο τον κόσμο ελεύθερα με γεωμετρική ανάλυση (DEM Resolution) 30m και υψομετρικό σφάλμα 7m (DEM Accuracy - St.Dev.).

http://www.gdem.aster.ersdac.or.jp/

βλ. και: http://www.topografoi.com/forum/index.php?topic=308

Δορυφορικές Απεικονίσεις LandSat

http://landsat.usgs.gov/index.php

http://glovis.usgs.gov/ (ελεύθερη παροχή, αλλά χρειάζεται sign up)

βλ. και: http://www.topografoi.com/forum/index.php?topic=197.0

Corine Land Cover shapefiles
Χαρτογραφικά Υπόβαθρα για Υδρολογία, NASA
Natura 2000
Μοντέλο γεωειδούς

EGM2008 Το νέο παγκόσμιο μοντέλο του γεωειδούς.

Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και μετεωρολογικής Πληροφορίας
Πανελλήνιος Σύλλογος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 4178/13:

Το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων που παράγονται ή αποτελούν αντικείμενο προμήθειας από την ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΚΧΑ ΑΕ) ή έχουν παραχθεί αποτέλεσαν αντικείμενο προμήθειας από την Κτηματολόγιο ΑΕ ή τον ΟΚΧΕ και μεταβιβάζονται στην ΕΚΧΑ ΑΕ, δυνάμει του παρόντος, μπορούν να διατεθούν σε φορείς του δημοσίου τομέα ύστερα από αίτηση, αμελλητί και οπωσδήποτε όχι σε περισσότερες από δέκα (10) ημέρες από την ημέρα αιτήσεώς τους, δωρεάν και χωρίς περιορισμούς πέραν της αναφοράς προέλευσής τους. Τα δημόσια δεδομένα της ΕΚΧΑ ΑΕ διατίθενται σε οποιονδήποτε τρίτο δωρεάν και με τις κατάλληλες ανοικτές άδειες, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για μη εμπορικούς σκοπούς. Το σύνολο των αποκλειστικών συμφωνιών που βρίσκονται σε ισχύ και δεν επιτρέπουν το δωρεάν διαμοιρασμό γεωχωρικών δεδομένων με άλλες δημόσιες αρχές ή περιορίζουν δυσανάλογα την πρόσβαση και περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας, ιδίως γεωχωρικών δεδομένων, που έχει στην κατοχή και κυριότητά της η ΕΚΧΑ ΑΕ, καταργούνται με την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ο ΠΣΔΑΤΜ διαθέτει για περαιτέρω χρήση:

  • Ψηφιακές Ορθοφωτογραφίες Μεγάλης Κλίμακας (LSO)
  • Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους (DEM)
  • Ψηφιακές Ορθοφωτογραφίες πολύ Μεγάλης Κλίμακας (VLSO)
  • Ψηφιακά Μοντέλα Επιφανείας (DSM)
  • Μεταδεδομένα για κάθε σύνολο δεδομένων
 
topodata.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2014/11/05 22:46 από admin