Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


ωτόιι_ιουν2006

(1) Ποιες είναι οι παρατηρούμενες ποσότητες και ποιοι οι άγνωστοι, σε συμβατική επίλυση αεροτριγωνισμού με τη μέθοδο των δεσμών.Πως διαφοροποιούνται οι παρατηρήσεις και οι άγνωστοι στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Επίλυση αεροτριγωνισμού με αυτό-βαθμονόμιση
  • Συνδυασμένη επίλυση αεροτριγωνισμού με GPS
  • Συνδυασμένη επίλυση αεροτριγωνισμού με τοπογραφικές μετρήσεις

(2) α) Ποιοι είναι οι τρόποι απόκτησης στερεοζεύγους στις δορυφορικές απεικονίσεις και πως υλοποιούνται;

β) Η γεωαναφορά/προσανατολισμός των δορυφορικών εικόνων μπορούν να γίνουν με εφαρμογή είτε αυστηρού μαθηματικού αλγορίθμου, είτε προσεγγιστικού μαθηματικού μοντέλου. Δώστε ένα βασικό πλεονέκτημα και ένα βασικό μειονέκτημα από την εφαρμογή καθεμίας από τις μεθόδους.

(3) Σε ψηφιακό φωτογραμμετρικό όργανο έχει γίνει σχετικός και απόλυτος προσανατολισμός ενός στερεοζεύγους αεροφωτογραφιών και εξαγωγή του ψηφιακού μοντέλου εδάφους. Στη συνέχεια, έγινε παραγωγή ορθοφωτογραφίας στο επικαλυπτόμενο τμήμα του στερεοζεύγους χρησιμοποιώντας πρώτα την αριστερή και μετά τη δεξιά αεροφωτογραφία. Οι δύο ορθοφωτογραφίες πρέπει να είναι ίδιες; Αν διαφέρουν μεταξύ του, που μπορεί να οφείλεται;

(4) Ποιους τρόπους γνωρίζεται για τη δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους; Δώστε τις βασικές λειτουργίες του καθενός από αυτά.

(5) Σε έκταση 40x20km πρόκειται να γίνει οριζοντιογραφική απόδοση σε κλίμακα 1:5000 και συλλογή με ακρίβεια ±1m με αναλυτικό φωτογραμμετρικό όργανο ακριβείας. Αναφέρεται με κατάλληλη αιτιολόγηση:

  • Βέλτιστη κλίμακα και αριθμό αεροφωτογραφιών που πρέπει να παρθούν.
  • Είδος φακού που θα χρησιμοποιηθεί
  • Ύψος πτήσης αεροπλάνου
  • Αριθμό φωτοσταθερών που πρέπει να μετρηθούν στο έδαφος

Αν επρόκειτο να συνταχθούν ορθοφωτογραφίες σε ψηφιακό φωτογραμμετρικό σταθμό αντί της παραπάνω οριζοντιογραφικής απόδοσης θα διαφοροποιούνταν κάποιες από τις επιλογές σας, πως και γιατί;

(6) Πόσοι είναι οι βαθμοί ελευθερίας σε καθεμία από τις περιπτώσεις συνόρθωσης;

α) Για τη βαθμονόμηση φωτομηχανής σε πεδίο ελέγχου με 25 σημεία γνωστών γεωδαιτικών συντεταγμένων.

β) Για τον σχετικό προσανατολισμό στερεοζεύγους με τη συνθήκη συνεπιπεδότητας αν έχουν μετρηθεί οι εικονοσυντεταγμένες 12 σημείων.

γ) Για επίλυση αεροτριγωνισμού με τη μέθοδο των δεσμών σε μια τριπλέτα εικόνων, ανά δύο επικαλυπτόμενων κατά 60% όπου έχουν μετρηθεί 4 φωτοσταθερά από ένα σε κάθε γωνία της μεσαίας εικόνας, 2 επιπλέον φωτοσταθερά που απεικονίζονται μόνο την πρώτη εικόνα και 6 σημεία σύνδεσης σε καθένα από τα 2 σχηματιζόμενα μοντέλα.

ωτόιι_ιουν2006.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2020/11/21 09:52 (εξωτερική τροποποίηση)