(1) πρόκειται να συνταχθεί σε κλίμακα 1:2000 ορθοφωτοχάρτης αγροτικής περιοχής, έκτασης 8,5Χ12km^2 για την οποία δεν διατίθενται δεδομένα από προγενέστερες εργασίες ή αποτυπώσεις. Δώστε αιτιολογημένα τις επιλογές σας για:

Αν, αντί του ορθοφωτοχάρτη έπρεπε να γίνει στερεοσκοπική απόδοση της ιδιας περιοχής, για την παραγωγή διανυσματικού χάρτη κλίμακας 1:2000 θα άλλαζαν οι παραπάνω επιλογές σας, και γιατι;

(2)επιλέξτε με καταλληλη αιτιολόγηση τον βέλτιστο φακό για την αεροφωτογράφηση και τη βέλτιστη μέθοδο που θα ακολουθούσατε για την αποτύπωση: α)κλίμακα 1:1000 μιας αστικής πυκνοδομημένης περιοχής έκτασης 5000στρ. β)κλίμακα 1:1000 μιας αγροτικής περιοχής εκτασης 100km^2

(3) α)Ποια ειναι τα πλεονεκτήματα της επίλυσης αεροτριγωνισμύ με τη μέθοδο των δεσμών σε σύγκριση με την εφαρμογή της μεθόδου των ανεξάρτητων μοντέλων; β)ποιοι ειναι οι πρόσθετοι άγνωστοι και ποιες οι προσθετες οαρατηρούμνες ποσότητες σε συνδυασμένες επιλύσεις αεροτριγωνισμού με μετρήσεις gps, σε σύγκριση με τη συμβατική διαδικασία επίλυσης αεροτριγωνισμού;

(4)Ποια η ειδοποιός διαφορά μεταξύ συστημάτων LIDAR ή sar και φωτογραμμετρικής επεξεργασίας οπτικών απεικονίσεων (Α/Φ ή δορυφ) κατα τη διαδικασία συλλογής ΨΜΕ (DTM); Αναφερατε τα πλεονεκτηματα των LiDAR και SAR στην παραπανω διαδικασια.

(5)Η γεωμετρική διόρθωση ή προσανατολισμός δορυφορικής μπορει να γινει εφαρμόζοντας είτε προσεγγιστικό, είτε αυστηρό μαθηματικό μοντέλο. Δώστε από ένα παράδειγμα για κάθε μια από τις περιπτώσεις τέτοιων μαθηματικών μοντέλων. ποια ειναι τα πλεονεκτηματα + ποια τα προβληματα από την εφαρμογη καθενός από τα επιλεγεντα μοντελα.

 
ωτο2_2007.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2014/05/07 14:25 από admin