Το μάθημα της Φωτογραμμετρίας ΙΙ αποτελεί τη συνέχεια του μαθηματος Φωτογραμμετρία Ι του προηγούμενου εξαμήνου. Καλύπτονται τα ήδη γνωστά θέματα του εσωτερικού και εξωτερικού προσανατολισμού με περισσότερες λεπτομέρειες ενώ καλύπτεται και ο τομέας του σχεδιασμού των μετρήσεων (σχέδιο πτήσης κλπ.). Σημαντική είναι η εισαγωγή και ανάπτυξη της έννοιας του αεροτριγωνισμού που συνιστά βασικό αντικείμενο της Φωτογραμμετρίας. Για την κάλυψη των εργασιών θα γίνουν συνορθώσεις με χρήση του μαθηματικού-προγραμματιστικού περιβάλλοντος Matlab (ή και άλλη γλώσσας προγραμματισμούς) και γι αυτό είναι απαραίτητη η ενασχόληση με υπολογιστικά συστήματα εξοπλισμένα με το συγκεκριμένο λογισμικό.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εκτελούμενες ασκήσεις προσμετρούν κατά 30% στην τελική βαθμολογία, έναντι 70% της τελικής εξέτασης. Η παρακολούθηση και παράδοσή τους, πρακτικά, είναι πολύ χρήσιμη για την κατανόηση των εννοιών του μαθήματος και θεωρούνται πολύ σημαντικές...

Ιστοσελίδα μαθήματος

Θέματα εξετάσεων

Σημειώσεις μαθήματος

  • Βιβλίο: Φωτογραμμετρία - Τομος 1: Βασικές έννοιες και μέθοδοι | Karl Kraus | Εκδόσεις ΤΕΕ
  • Σημειώσεις: Φωτογραμμετρία ΙΙ - Συμπληρωματικές σημειώσεις & Διαφάνειες από τις παραδόσεις | Χ. Ιωαννίδης
 
ωτογραμμετρία_ιι_αναλυτική_ωτογραμμετρία.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2014/05/07 14:25 από stardust