Θέματα Τεχνικής Υδρολογίας

Σεπτέμβριος 2008

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1: Δίνεται ΜΥΓ 2h με γνωστό δείκτη Φ=8mm/h. Να βρεθεί το ΥΣΑ με την παραδοχή ότι υπάρχει σταθερή βασική απορροή 21 m3/sec. Επίσης να βρεθεί η μέγιστη παροχή και ο χρόνος που αυτή παρουσιάζεται με αφετηρία το χρόνο έναρξης της βροχής. (στην εκφώνηση δίνονταν το ΜΥΓ των δύο ωρών και το υετόγραμμα της βροχής-ένταση βροχής/χρόνος )

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2: Από τη συλλογή των ελαχίστων τιμών βροχόπτωσης κατα τη χρονική διάρκεια 30 χρόνων προέκυψε μέση τιμή 49mm και τυπική απόκλιση 10mm. Δίνεται εξίσωση παροχής Q=21(h-0,3)^1,6. H στέψη πλευρικού υπερχειλιστή που χρησιμοποιείται για την παροχέτευση νερού στο κανάλι είναι +1,8m. Ποιά είναι η περίοδος επαναφοράς για την οποία η στάθμη δεν θα υπερβεί τη στέψη του πλευρικού υπερχειλιστή.

 
υδρολογία_σεπτ2008.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2014/05/07 14:25 από Holly