Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

docker 2020/02/02 11:38 docker 2020/02/06 11:49 τρέχουσα
Γραμμή 204: Γραμμή 204:
    ~$ docker rm ubuntu_env     ~$ docker rm ubuntu_env
 +
====Rmi==== ====Rmi====
Γραμμή 214: Γραμμή 215:
    ~$ docker rmi ubuntu     ~$ docker rmi ubuntu
 +
 +=====Από τη Θεωρεία στην Πράξη=====
 +
 +Σε αυτή την ενότητα θα περιγραφεί η διαδικασία εγκατάστασης χρήσιμων εφαρμογών μέσα από το περιβάλλον του Docker.
 +
 +====Εγκατάσταση του Ubuntu====
 +
 +Η εγκατάσταση του λειτουργικού περιβάλλοντος του Ubuntu περιγράφηκε και παραπάνω. Αρκεί να εκτελεστεί η εντολή:
 +
 +    ~$ docker pull ubuntu
 +
 +Με την εντολή αυτή θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του λειτουργικού περιβάλλοντος Ubuntu. Για τη δημιουργία του container και την αλληλεπίδραση του χρήστη με το περιβάλλον του Ubuntu χρειάζεται να εκτελεστεί η εντολή:
 +
 +  ~$ docker run -it --name ubuntu_container ubuntu
 +
 +Στη συνέχεια μπορούν να γίνουν πειράματα εκτελώντας διάφορες εντολές τερματικού, όπως **ls, cd, mkdir** κλπ.
 +
 +====Εγκατάσταση της Python====
 +
 +Για την εγκατάσταση της python αρκεί να εκτελεστεί η εντολή:
 +
 +  ~$ docker pull python
 +
 +Η εντολή αυτή θα εγκαταστήσει την τελευταία έκδοση της python. Εάν κάποιος θέλει κάποια συγκεκριμένη έκδοση, όπως πχ τη 2.7.17 buster χρειάζεται να εκτελέσει την εντολή:
 +
 +  ~$ docker pull python:2.7.17-buster
 +
 +Στη συνέχεια για τη δημιουργία του container αντίστοιχα εκτελείται η εντολή:
 +
 +  ~$ docker run --name python_container python
 
docker.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2020/02/06 11:49 από John_Crabs